Vi tillhandahåller inte investeringstjänster enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden och är inte auktoriserade att bedriva sådan verksamhet. Således står vi inte under Finansinspektionens tillsyn.

Den information som tillhandahålls genom via vår sida, mail eller utskick ska inte betraktas som investeringsrådgivning, investerings- eller finansanalyser, eller annan form av allmänna rekommendationer rörande handel med finansiella instrument. Våra sida och informationen på denna utgör endast underlag för beslutsfattande och alla eventuella investeringsbeslut fattas av Dig.

All användning av Innovationslistan sker på egen risk. Beslutsunderlag och annan information tillhandahålls utan garantier avseende säkerhet, risknivå eller korrekthet. Du uppmärksammas härmed på att all investering i aktie- och kapitalmarknaden innebär ett risktagande. Värde och avkastning kan såväl öka som minska och Du kan förlora det investerade kapitalet. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida resultat.

Vi ansvarar inte för direkt eller indirekt skada eller förlust som orsakas Dig eller tredje man på grund av information som tillhandahålls genom Innovationslistan eller på grund av brister i Innovationslistans tillgänglighet, prestanda eller liknade omständigheter som kan hindra Ditt användande av Innovationslistan. Vidare ansvarar vi inte för tredje mans handlingar, uppgifter eller data.

Innovationslistan 2017