Så här kan en aktieöverlåtelse mellan privata aktieägare i inofficiella och onoterade publika aktiebolag gå till.

Kontakt mellan köpare och säljare.

Parterna tar kontakt via telefon eller e-mail, för att göra upp affären och komma överens om pris. Därefter upprättas en avräkningsnota av säljaren i två exemplar, eventuellt tre för att lämna ett till banken, som skickas undertecknade till köparen. Köparen skriver under och returnerar ett exemplar till säljaren. Parterna kan också komma överens om annat sätt. Avräkningsnotan är ett köpeavtal mellan köpare och säljare och är ett juridiskt bindande dokument som fastställer pris, betalningssätt, m.m.

Överföring av aktier samt likvid.

Säljaren tar den underskrivna avräkningsnotan och ger sin bank/fondkommissionär i uppdrag att ombesörja överföringen mellan VP-konton. Detta förutsätter att bolaget är registrerat hos VPC. Aktierna överförs från säljarens VP-konto/depå till köparens VP-konto/depå. Köparens bank/fondkommissionär ombesörjer att likviden kommer säljaren tillhanda. Därmed är affären genomförd. När överföringen är gjord får båda parter VP-kontobesked från sina respektive banker eller fondkommissionärer

Övrig information

Avgifter

Banker och fondkommissionärer kan ta ut en avgift för att man hjälper till och utför aktieöverföringen.

Courtage

Inget courtage (provision) utgår vid privata aktieaffärer

Reavinst/förlust

När du säljer aktier uppstår en reavinst eller reaförlust som skall deklareras. Spara därför alla avräkningsnotor som verifikationer för deklarationen.

Utdelning

Om bolaget delar ut pengar är det viktigt att veta vem som är berättigad till utdelningen i samband med en aktieaffär och vem som får utdelningen tillsänt sig. Normalt skall aktier vara överförda till annan ägare ett visst antal dagar före bolagsstämman för att den nye ägaren skall få utdelningen. Detta finns angivet i bolagsordningen för det aktuella bolaget.

Ovanstående är bara ett förslag hur det kan gå till. Innovationslistan tar inget ansvar för eventuella brister eller fel i denna beskrivning. Det är upp till parterna själva att ta reda på och kontrollera vad som gäller och därefter bestämma hur man genomför affären.